External Quality Assessment (EQA)

โครงการประเมินคุณภาพการวินิจฉัยทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

โดยสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย (IAP-Thailand)

 

วัตถุประสงค์

          สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก โดยเริ่มจากด้านการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค (diagnostic surgical pathology) ให้แก่ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและเป็นการรองรับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (laboratory accreditation) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation)

ระยะเวลาดำเนินการ

          โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการเป็นรอบ รอบละ 2 ปี โดยส่งสไลด์ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม จะได้รับสไลด์ ทั้งหมด 4 ครั้ง

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

          ห้องปฏิบัติการฯที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โครงการประเมินคุณภาพฯ สำนักงานสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติสาขาประเทศไทย

          Email: EQA.IAPThailand@gmail.com

กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพปี 2559-2560

 • เปิดรับสมัครห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 • ส่งสไลด์ครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภายใน 31 กรกฎาคม 2559
 • หมดเขตรับคำตอบสไลด์ครั้งที่ 1/2559 ภายใน 31 สิงหาคม 2559
 • ส่งผลการประเมินและเฉลยการวินิจฉัยสไลด์ครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภายใน 31 ตุลาคม 2559
 • ส่งสไลด์ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2559
 • หมดเขตรับคำตอบสไลด์ครั้งที่ 2/2559 ภายใน 31 ธันวาคม 2559
 • ส่งผลการประเมินและเฉลยการวินิจฉัยสไลด์ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภายใน 31 มีนาคม 2560
 • กำหนดการส่งสไลด์ครั้งที่ 3 ประมานเดือน มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 4 ประมานเดือน ธันวาคม 2560 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รูปแบบการประเมิน

 • จะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 สไลด์
 • แต่ละสไลด์จะอยู่ในรูปแบบของสไลด์ดิจิตอล (digital slides)
 • จะทำการจัดส่งให้ห้องปฏิบัติการโดยบันทึกลงใน storage devices ได้แก่ USB flash drive หรือดูแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนทโดยไปที่ EQA Digital Slides
 • การส่งคำตอบ ห้องปฏิบัติการสามารถส่งคำตอบแบบออนไลน์มาที่ EQA Answer Submit

การรับรองผลการประเมิน

     ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมโครงการและสมาคมได้รับเงินครบถ้วน จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากทางสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ซึ่งจะมีอายุการเข้าร่วม 2 ปี