วีดิทัศน์แสดงหัตถการตัดตรวจชิ้นกล้ามเนื้อ การคงสภาพ และการขนส่ง

จัดทำโดย NCNP และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

Muscle video banner

การจัดการกับชิ้นกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ หัตถการตัดตรวจชิ้นกล้ามเนื้อ (muscle biopsy) ในห้องผ่าตัด การคงสภาพ และการขนส่ง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชิ้นกล้ามเนื้อบนสไลด์สำหรับการประเมินและวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อโดยวิธีทางพยาธิวิทยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง NCNP และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำวีดิทัศน์ในหัวข้อดังกล่าว ได้แก่ 1) หัตถการตัดตรวจชิ้นกล้ามเนื้อ 2) การคงสภาพชิ้นกล้ามเนื้อ และ 3) การขนส่งชิ้นกล้ามเนื้อที่ผ่านการคงสภาพโดยการแช่แข็ง โดยสามารถเลือกรับชมวีดิทัศน์แต่ละเรื่องได้ใน 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย ลิขสิทธิ์ของชุดวีดิทัศน์นี้เป็นของ NCNP และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย The videos can be used for medical and academic purposes for free under the condition that any part of the videos is NOT modified and the source of the videos is clearly indicated.