โครงการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

โครงการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
                   เนื่องจากปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการจากองค์กรหลายแห่งที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติการมีการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมโดยบุคคลอื่น แต่เนื่องจากห้องปฏิบัติการหลายแห่งมีปัญหาขาดบุคคลกรและภาระงานที่ล้น สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย จึงมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพแก่ห้องปฏิบัติการต่างๆทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ทบทวนสไลด์ (reviewer)
สมาคมฯจะเปิดรับสมัครพยาธิแพทย์สำหรับมาทบทวนสไลด์ 
- พยาธิแพทย์ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
กรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกพยาธิแพทย์ผู้สมัครที่เหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวน
สมาคมฯจะดำเนินการจัดคิวพยาธิแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการสมาคมฯ

คุณสมบัติพยาธิแพทย์ที่ปรึกษา 
กรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้สรรหาและติดต่อพยาธิแพทย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในสาขาต่างๆ (subspecialty)
สมาคมฯออกใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาธิแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
- เปิดรับสมัครพยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์ โดยแสดงความจำนงไปที่ info@iapthailand.com
เปิดรับสมัครหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งจำนวนเคสที่ต้องการส่งทบทวน (คิดขั้นต่ำ 100 ราย) และชำระเงินในอัตรา 300 บาท/ราย
สมาคมฯสุ่มเลือกหมายเลขสไลด์ที่ต้องเข้าโครงการ เช่นหมายเลขที่ 13001-13500 เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมสไลด์และรายงานผลตามหมายเลขที่สมาคมฯสุ่ม จากนั้นแจ้งให้สมาคมจัดส่งบริษัทฯเข้ารับพัสดุ
เมื่อสมาคมฯได้รับสไลด์แล้ว สมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการให้แก่ห้องปฏิบัติการ
สมาคมฯจัดสรรสไลด์ให้แก่พยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์ 
ผลการทบทวนสไลด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ “Concordance”, “Minor discordance”, “Major -discordance”
สำหรับรายที่มีการรายงานผลว่าเป็น “Major discordance” สมาคมฯจะส่งสไลด์และรายงานผลให้กับพยาธิแพทย์ที่ปรึกษาใน subspecialty นั้นเพื่อให้ความเห็น
สมาคมฯส่งรายงานผลการทบทวนสไลด์ทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยรายงานผลจะไม่แสดงชื่อพยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์
การคำนวณค่าตอบแทน
พยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย 200 บาทต่อราย
พยาธิแพทย์ที่ปรึกษาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย 800 บาทต่อราย
หมายเหตุ

1. โครงการนี้ เป็นโครงการ QC เพื่อให้ความเห็นต่อการวินิจฉัยโดยคร่าวๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ไม่ใช่การทบทวนการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ (official report) ความเห็นต่อการวินิจฉัยเหล่านี้จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้

2. กรณีมีความเห็นที่เป็น “minor discordance” หรือ “major discordance” หน่วยงานที่ส่งสไลด์เข้าโครงการฯนี้ควรดำเนินการทบทวนการวินิจฉัยด้วยตนเอง และ/หรือส่งทบทวนการวินิจฉัยไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้รายงานผลตรวจอย่างเป็นทางการ (official report)

 

3. เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โครงการฯมีนโยบายไม่เปิดเผยชื่อพยาธิแพทย์ผู้ให้ความเห็น

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกสามัญ และ ยุวสมาชิก (แพทย์ประจำบ้าน) AP-IAP2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกสามัญ และ ยุวสมาชิก (แพทย์ประจำบ้าน)

ในงานประชุม The 13th Asia Pacific International Academy of Pathology Congress 2023

in Malaysia (Virtual Meeting) AP-IAP2023  ดังนี้

 

1.ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์

2.พญ.ณัชชา พ่วงมีชัย

3.นพ. จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย

 

สำหรับผู้รับทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนำใบเสร็จค่าลงทะเบียนมาเป็นหลักฐานยืนยัน

เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน ทางสมาคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ทาง contact@iapthailand.com

โครงการ Proficiency Testing for H&E Staining

หลักการและเหตุผล

            สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ได้เปิดโครงการ Proficiency Testing สำหรับ H&E Staining เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยสมาคมฯมีความเป็นกลางในการประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.      ห้องปฏิบัติการที่สนใจติดต่อขอใบสมัครมาที่ info@iapthailand.com

2.      ชำระค่าดำเนินการ (ครั้งละ 5,000 บาท)

3.      ส่งใบสมัครที่กรอกแล้ว พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@iapthailand.com

4.      สมาคมฯสุ่มเลือกหมายเลขสไลด์ที่ต้องถูกประเมิน จำนวน 40 แผ่น

5.      ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการส่งสไลด์ที่ระบุข้างต้นมายังสมาคมฯ โดยต้องใช้สไลด์แผ่นดั้งเดิม (ห้ามส่งสไลด์ที่ตัดย้อมใหม่มาให้กรรมการประเมิน)

6.      สมาคมฯส่งสไลด์ให้กรรมการ (สมาคมฯไม่เปิดเผยนามผู้ประเมิน)

7.      กรรมการออกใบรับรอง “Proficiency Testing for H&E Staining” ให้ห้องปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม :   คุณสิริมา  ช่อชูศรี โทรศัพท์  081-354-1119

e-mail : contact@iapthailand.com

 

Download รายละเอียดและใบสมัครโครงการ

The 61st IAP-Thailand Annual Meeting 2022

The annual pathology academic meeting, organized by IAP-Thailand Association. The meeting is for promoting knowledge for pathologists. Since the uncertainty of the COVID 19 pandemic, the meeting will be set as virtual (online) meeting only. All academic sessions will be conducted in English. We are very welcome for all audiences over the world. Online registration and payment are closed

 

Welcome Message from President

 

 

Dear Colleagues, 

 

On behalf of the International Academy of Pathology (IAP), Thailand division, I am pleased to welcome you all to join our upcoming 61st IAP Thailand annual meeting, held on November 2nd -4th, 2022.  As always, the scientific program in this meeting will consist of multiple pathology fields, which also include cytology and molecular pathology.  Our invited speakers, who are international and local experts, will share their precious experiences with you.  There will be plenty of updated knowledge and innovative technologies essential to every pathologist presented at this meeting.  Although the conference will be organized on the virtual platform, the application software has been designed to be user-friendly for either senior or young pathologists.  This year, our organization also supports free registration for trainees as usual.

 

We are looking forward to your participation.

 

Monchanok  Suvichanvorasin, MD.

President of the International Academy of Pathology, Thailand Division

 

 

Scientific Program

 

The draft for the scientific program is below. 

 

 

 

 

Registration

The registration fee depends on the date of payment (not the date of registration).   Online registration and payment is now available and will be closed on October 20th, 2022. Credit card payment is welcome. 

 

Note: Once your registration is complete, you will receive a meeting certificate and a receipt sent by email.  If you don't see the email, please check your spam/junk folder.

 

Invitation letter for Thai (Click here)

Invitation letter for International (Click here)

 

E-Poster presentation

Due to the COVID 19 pandemic, there is no oral presentation platform for the IAP-Thailand Annual Meeting 2022.

 

Abstract submission

1.  Abstract submission period for the IAP-Thailand Annual Meeting 2022 is available from August 1st - 31st, 2022. 

2.  Please use the provided template for abstract (click here to download). The abstract must be arranged in constructed fashion including title, background, method, results, and conclusion, and should not exceed 250 words. The language must be English. Symbols are allowed to be used.

3. There is no limit to the number of abstracts that can be submitted. However, an author may present no more than one abstract. The IAP-Thailand committee reserves the rights to choose the abstract to be presented in the meeting.      

4. The abstract must be submitted to presentation@iapthailand.com Once the abstract has been submitted, no changes or corrections will be accepted.  

5. An email notification for the acceptance or rejection will be sent before September 30th, 2022.

6. After acceptance of the abstract, the author must register to the meeting.

7. On the date of submission, the abstract must not have been published elsewhere. 

   

Guideline for E-poster preparation

1. Poster format: PowerPoint. The author must use the provided template from IAP-Thailand (click here to download).

2. Heading: The poster title, Authors, Co-authors, institution, institution logo, and country should be placed at the top of the poster.

3. Language: English only

 

More information for the presentation submission: Please send an email to presentation@iapthailand.com

 

Free registration for the IAP-Thailand Annual Meeting 2022

The IAP-Thailand Association will provide free registration for 20 pathologists and 10 pathology trainees from any countries (except Thai).  

1. The applicants must be pathologists or residents who currently work or train outside Thailand.

2. Application is open during August 1st - 31st, 2022. Applicants have to register to the meeting. To apply for free registration, please register as regular process. Before payment, there will be a button to apply for free registration. Please follow the step. 

3. Applicants must submit abstracts for E-poster presentation (please see detail above).

4.  The decision of the committee is final.

 

More information: Please send an email to contact@iapthailand.com