โครงการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

โครงการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
                   เนื่องจากปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการจากองค์กรหลายแห่งที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติการมีการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมโดยบุคคลอื่น แต่เนื่องจากห้องปฏิบัติการหลายแห่งมีปัญหาขาดบุคคลกรและภาระงานที่ล้น สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย จึงมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพแก่ห้องปฏิบัติการต่างๆทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ทบทวนสไลด์ (reviewer)
สมาคมฯจะเปิดรับสมัครพยาธิแพทย์สำหรับมาทบทวนสไลด์ 
- พยาธิแพทย์ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
กรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกพยาธิแพทย์ผู้สมัครที่เหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวน
สมาคมฯจะดำเนินการจัดคิวพยาธิแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการสมาคมฯ

คุณสมบัติพยาธิแพทย์ที่ปรึกษา 
กรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้สรรหาและติดต่อพยาธิแพทย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในสาขาต่างๆ (subspecialty)
สมาคมฯออกใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาธิแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
- เปิดรับสมัครพยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์ โดยแสดงความจำนงไปที่ info@iapthailand.com
เปิดรับสมัครหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งจำนวนเคสที่ต้องการส่งทบทวน (คิดขั้นต่ำ 100 ราย) และชำระเงินในอัตรา 300 บาท/ราย
สมาคมฯสุ่มเลือกหมายเลขสไลด์ที่ต้องเข้าโครงการ เช่นหมายเลขที่ 13001-13500 เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมสไลด์และรายงานผลตามหมายเลขที่สมาคมฯสุ่ม จากนั้นแจ้งให้สมาคมจัดส่งบริษัทฯเข้ารับพัสดุ
เมื่อสมาคมฯได้รับสไลด์แล้ว สมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการให้แก่ห้องปฏิบัติการ
สมาคมฯจัดสรรสไลด์ให้แก่พยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์ 
ผลการทบทวนสไลด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ “Concordance”, “Minor discordance”, “Major -discordance”
สำหรับรายที่มีการรายงานผลว่าเป็น “Major discordance” สมาคมฯจะส่งสไลด์และรายงานผลให้กับพยาธิแพทย์ที่ปรึกษาใน subspecialty นั้นเพื่อให้ความเห็น
สมาคมฯส่งรายงานผลการทบทวนสไลด์ทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยรายงานผลจะไม่แสดงชื่อพยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์
การคำนวณค่าตอบแทน
พยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย 200 บาทต่อราย
พยาธิแพทย์ที่ปรึกษาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย 800 บาทต่อราย
หมายเหตุ

1. โครงการนี้ เป็นโครงการ QC เพื่อให้ความเห็นต่อการวินิจฉัยโดยคร่าวๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ไม่ใช่การทบทวนการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ (official report) ความเห็นต่อการวินิจฉัยเหล่านี้จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้

2. กรณีมีความเห็นที่เป็น “minor discordance” หรือ “major discordance” หน่วยงานที่ส่งสไลด์เข้าโครงการฯนี้ควรดำเนินการทบทวนการวินิจฉัยด้วยตนเอง และ/หรือส่งทบทวนการวินิจฉัยไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้รายงานผลตรวจอย่างเป็นทางการ (official report)

 

3. เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โครงการฯมีนโยบายไม่เปิดเผยชื่อพยาธิแพทย์ผู้ให้ความเห็น

ดาวน์โหลดเอกสาร Click