ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานประชุม The 69th Autumn Annual Meeting of the Japanese Society of Pathology

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานประชุม The 69th Autumn Annual Meeting of the Japanese Society of Pathology ที่เมือง Kurume(Fukuoka, Japan) วันที่ 9-10 พ.ย. 66 โดยทาง IAP Japan สนับสนุนค่าลงทะเบียน+ค่าที่พัก(2คืน)+ค่าเดินทาง(150,000 Yen) จำนวน 1 ท่าน

ได้แก่   นพ.ก้องสกล อนรรฆมาศ

ทางสมาคมฯขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานมาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

โครงการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

โครงการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
                   เนื่องจากปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการจากองค์กรหลายแห่งที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติการมีการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรมโดยบุคคลอื่น แต่เนื่องจากห้องปฏิบัติการหลายแห่งมีปัญหาขาดบุคคลกรและภาระงานที่ล้น สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย จึงมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทบทวนสไลด์ชิ้นเนื้อศัลยกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพแก่ห้องปฏิบัติการต่างๆทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ทบทวนสไลด์ (reviewer)
สมาคมฯจะเปิดรับสมัครพยาธิแพทย์สำหรับมาทบทวนสไลด์ 
- พยาธิแพทย์ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
กรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกพยาธิแพทย์ผู้สมัครที่เหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวน
สมาคมฯจะดำเนินการจัดคิวพยาธิแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการสมาคมฯ

คุณสมบัติพยาธิแพทย์ที่ปรึกษา 
กรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้สรรหาและติดต่อพยาธิแพทย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในสาขาต่างๆ (subspecialty)
สมาคมฯออกใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาธิแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
- เปิดรับสมัครพยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์ โดยแสดงความจำนงไปที่ info@iapthailand.com
เปิดรับสมัครหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งจำนวนเคสที่ต้องการส่งทบทวน (คิดขั้นต่ำ 100 ราย) และชำระเงินในอัตรา 300 บาท/ราย
สมาคมฯสุ่มเลือกหมายเลขสไลด์ที่ต้องเข้าโครงการ เช่นหมายเลขที่ 13001-13500 เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมสไลด์และรายงานผลตามหมายเลขที่สมาคมฯสุ่ม จากนั้นแจ้งให้สมาคมจัดส่งบริษัทฯเข้ารับพัสดุ
เมื่อสมาคมฯได้รับสไลด์แล้ว สมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการให้แก่ห้องปฏิบัติการ
สมาคมฯจัดสรรสไลด์ให้แก่พยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์ 
ผลการทบทวนสไลด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ “Concordance”, “Minor discordance”, “Major -discordance”
สำหรับรายที่มีการรายงานผลว่าเป็น “Major discordance” สมาคมฯจะส่งสไลด์และรายงานผลให้กับพยาธิแพทย์ที่ปรึกษาใน subspecialty นั้นเพื่อให้ความเห็น
สมาคมฯส่งรายงานผลการทบทวนสไลด์ทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยรายงานผลจะไม่แสดงชื่อพยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์
การคำนวณค่าตอบแทน
พยาธิแพทย์ผู้ทบทวนสไลด์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย 200 บาทต่อราย
พยาธิแพทย์ที่ปรึกษาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย 800 บาทต่อราย
หมายเหตุ

1. โครงการนี้ เป็นโครงการ QC เพื่อให้ความเห็นต่อการวินิจฉัยโดยคร่าวๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ไม่ใช่การทบทวนการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ (official report) ความเห็นต่อการวินิจฉัยเหล่านี้จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้

2. กรณีมีความเห็นที่เป็น “minor discordance” หรือ “major discordance” หน่วยงานที่ส่งสไลด์เข้าโครงการฯนี้ควรดำเนินการทบทวนการวินิจฉัยด้วยตนเอง และ/หรือส่งทบทวนการวินิจฉัยไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้รายงานผลตรวจอย่างเป็นทางการ (official report)

 

3. เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โครงการฯมีนโยบายไม่เปิดเผยชื่อพยาธิแพทย์ผู้ให้ความเห็น

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกสามัญ และ ยุวสมาชิก (แพทย์ประจำบ้าน) AP-IAP2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกสามัญ และ ยุวสมาชิก (แพทย์ประจำบ้าน)

ในงานประชุม The 13th Asia Pacific International Academy of Pathology Congress 2023

in Malaysia (Virtual Meeting) AP-IAP2023  ดังนี้

 

1.ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์

2.พญ.ณัชชา พ่วงมีชัย

3.นพ. จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย

 

สำหรับผู้รับทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนำใบเสร็จค่าลงทะเบียนมาเป็นหลักฐานยืนยัน

เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน ทางสมาคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ทาง contact@iapthailand.com

โครงการ Proficiency Testing for H&E Staining

หลักการและเหตุผล

            สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ได้เปิดโครงการ Proficiency Testing สำหรับ H&E Staining เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยสมาคมฯมีความเป็นกลางในการประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.      ห้องปฏิบัติการที่สนใจติดต่อขอใบสมัครมาที่ info@iapthailand.com

2.      ชำระค่าดำเนินการ (ครั้งละ 5,000 บาท)

3.      ส่งใบสมัครที่กรอกแล้ว พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@iapthailand.com

4.      สมาคมฯสุ่มเลือกหมายเลขสไลด์ที่ต้องถูกประเมิน จำนวน 40 แผ่น

5.      ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการส่งสไลด์ที่ระบุข้างต้นมายังสมาคมฯ โดยต้องใช้สไลด์แผ่นดั้งเดิม (ห้ามส่งสไลด์ที่ตัดย้อมใหม่มาให้กรรมการประเมิน)

6.      สมาคมฯส่งสไลด์ให้กรรมการ (สมาคมฯไม่เปิดเผยนามผู้ประเมิน)

7.      กรรมการออกใบรับรอง “Proficiency Testing for H&E Staining” ให้ห้องปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม :   คุณสิริมา  ช่อชูศรี โทรศัพท์  081-354-1119

e-mail : contact@iapthailand.com

 

Download รายละเอียดและใบสมัครโครงการ